REGULAMIN

Warunki korzystania

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEGO DOKUMENTU

Tsuna-mi ( CEZU) zapewnia platformę do tworzenia kursów online, zaprojektowaną w celu dostarczania dużych otwartych kursów online, powszechnie zwanych MOOC („Usługi”), która umożliwia użytkownikom końcowym („Uczniom”) łączenie się z niezależnymi instruktorami („Instruktorzy”, wspólnie z Uczniami, „użytkownikami” lub „Użytkownikami”, każdy „Użytkownik”), którzy dostarczają na żywo nagrane instrukcje, produkty cyfrowe i usługi edukacyjne („Kursy”) za pośrednictwem https://cezu.com.pl i poddomeny, aplikacje mobilne i inne media zarządzane przez Tsuna-mi (zbiorczo „Witryny”). Niniejsze Warunki Użytkowania są zawierane między Tobą a Instruktorem i razem z Polityką Prywatności i wszelkimi innymi dokumentami, które wyraźnie zawierają przez odniesienie, regulują Twój dostęp do Witryn, a także wszelkie  treści lub funkcje usług, niezależnie od tego, czy jako gość lub zarejestrowany użytkownik.

Dostęp instruktorów do Witryn podlega również Zasadom Instruktora, który jest zawarty w niniejszych Warunkach użytkowania.

TWOJE KORZYSTANIE Z WITRYN, USŁUG, POWIĄZANYCH STRON INTERNETOWYCH I / LUB ZAWARTOŚCI ZAWARTEJ W NINIEJSZEJ UMOWIE STANOWI, ŻE UMOWA  JEST ODPOWIEDZIALNA ZA NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA. Witryny i usługi są oferowane użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania niniejszych Warunków użytkowania oraz wszystkich warunków i uwag zawartych w niniejszym dokumencie. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryn przeczytaj uważnie Warunki użytkowania. Korzystając z Witryn, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania i naszej Polityki prywatności, włączonych tutaj przez odniesienie. Jeśli nie chcesz zaakceptować niniejszych Warunków użytkowania lub Polityki prywatności, nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryn ani z nich korzystać.

 

 1. Związek między nauczycielami, instruktorami i uczniami

Cezu zapewnia usługę, na podstawie, której Instruktorzy mogą tworzyć, oferować do sprzedaży i administrować Kursy dla Studentów w kontekście platformy internetowej Cezu. Cezu nie jest ani dostawcą Kursu, ani instytucją edukacyjną. Instruktorzy nie są pracownikami Cezu. Cezu  nie ponosi odpowiedzialności za interakcje między Instruktorami i Uczniami, z wyjątkiem zapewnienia środków technologicznych, za pomocą których Instruktorzy mogą nadawać i udostępniać swoje Kursy oraz, w każdym wyborze Instruktora, za przetwarzanie płatności za pośrednictwem bramki płatności w Cezu zgodnie z opisem w Polityce Instruktora . Cezu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory, roszczenia, straty, obrażenia lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą wyniknąć z relacji Instruktora / Studenta, w tym, ale nie wyłącznie, z jakimkolwiek poleganiem Studenta na jakichkolwiek informacjach dostarczonych przez Instruktora w dowolnym momencie.

Zgodnie z naszą Polityką Prywatności, Cezu udostępnia Instruktorom jedynie następujące informacje o Uczniach zapisanych na ich Kursy: (1) imię, (2) adres e-mail, (3) adres IP oraz (4) Kurs Instruktora, w którym Student się zapisał. Nauczyciel nie ujawnia żadnych innych informacji na temat Uczniów Instruktorom, a Studenci biorą na siebie pełną odpowiedzialność za ujawnienie i wykorzystanie wszelkich innych danych osobowych, które Uczeń ujawni jakiemukolwiek Instruktorowi lub innemu Użytkownikowi na Stronach, które zawsze będą podlegać warunkom naszej polityki prywatności.

 

 1. Kodeks postępowania

Korzystając z Usług, należy zawsze zachowywać się w sposób odpowiedzialny i pełen szacunku. Ponadto zgadzasz się nie korzystać z Witryn w żaden sposób, który narusza jakiekolwiek obowiązujące  prawo lub regulacje Państwowe, lokalne lub międzynarodowe (w tym, bez ograniczeń, wszelkie przepisy dotyczące eksportu danych lub oprogramowania w Polsce lub innych krajach ); w celu wykorzystania, wyrządzenia szkody lub próby wykorzystania lub zaszkodzenia nieletnim w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie wyłącznie, narażania ich na niewłaściwe treści, prosząc o informacje umożliwiające identyfikację; lub podszywać się lub próbować podszywać się pod Nauczyciela  lub innego użytkownika, osobę lub podmiot. Cezu ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować wszystkie zachowania i treści przesyłane do Witryn.

 

 1. Opłaty instruktora i zwroty

Opłaty dla instruktora i zwroty

Cezu  może pobierać od Instruktorów opłaty za dostęp do niektórych funkcji i funkcjonalności Witryn i Usług ustawionych w wielowarstwowej strukturze subskrypcji, opisanych na naszej stronie https://cezu.com.pl – Cennik.

Z kolei Instruktorzy mogą pobierać od Studentów pewne opłaty za dostęp do odpowiednich Kursów, a w zależności od tego, w jaki sposób Instruktorzy zdecydują się na przetwarzanie tych opłat, Cezu może pobierać opłatę transakcyjną opisaną w naszej Polityce instruktorskiej. Każdy Użytkownik ponosi wszystkie opłaty i opłaty poniesione za pośrednictwem odpowiedniego konta i rozliczane Użytkownikowi według stawek obowiązujących w okresie płatności, w którym takie opłaty są ponoszone, a Użytkownik taki ponosi wyłączną odpowiedzialność za płatności. Wszystkie opłat, płatne  plany są pobierane automatycznie na początku każdego okresu rozliczeniowego, chyba że złożysz nam prośbę o anulowanie za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@cezu.com.pl Jeśli Użytkownik poda informacje o karcie kredytowej lub debetowej w celu uiszczenia opłat, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do dostarczania takich informacji i upoważnia Nauczyciela do regularnego obciążania tą metodą płatności w celu uiszczenia należnych opłat. Każdy Użytkownik płaci wszystkie należne podatki związane z korzystaniem z Usług i innych produktów lub usług za pośrednictwem swoich kont. Użytkownik nie będzie miał dostępu do jakiejkolwiek części Witryn, Usług lub jego zawartości, dla której wymagana jest opłata przedpłacona, chyba że i do momentu otrzymania przez Nauczyciela wszystkich opłat i opłat należnych od tego Użytkownika. Jeśli metoda płatności użytkownika nie powiedzie się lub jej konto jest przeterminowane, wówczas CEZU może pobierać należne opłaty za pomocą innych mechanizmów windykacji, które mogą obejmować pobieranie innych metod płatności  za pomocą min. agencji windykacyjnych lub radców prawnych.

 

 1. Anulowanie i usunięcie

Anulowanie

Jeśli anulujesz płatny plan, anulowanie wejdzie w życie pod koniec bieżącego cyklu rozliczeniowego. Kiedy anulujesz płatny plan, twoje konto powróci do bezpłatnego konta, a Instruktor może wyłączyć dostęp do dostępnych funkcji  tylko dla użytkowników płatnego planu.

 

Usunięcie

Możesz usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Konta w ramach bezpłatnego planu mogą zostać usunięte z Witryn, jeśli pozostają nieaktywne (tj. Użytkownik  nie zaloguje się) przez nieprzerwany okres co najmniej sześciu (6) miesięcy. Konta płatnych planów pozostaną aktywne, chyba że wyraźnie poprosisz nas o ich usunięcie, gdy anulujesz swój płatny plan. Po rozwiązaniu, wszystkie licencje udzielone przez CEZU wygasają. W przypadku usunięcia konta z jakiegokolwiek powodu treść kursu może nie być już dostępna. CEZU nie ponosi odpowiedzialności za utratę takich treści.

 1. Wypłaty instruktora i zwroty studenckie

Wypłaty dla instruktora

Instruktorzy i ich podmioty stowarzyszone otrzymują zapłatę za rejestrację przez PRZELEWY24 w ciągu 30 dni od zakończeniu miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Ten 30-dniowy okres jest niezbędny do rozliczenia refundacji dla studentów.

Jeżeli nie posiadasz wykupionego pakietu gwarantującego brak prowizji (Pakiet Profesjonalny lub Pakiet Premium) zostanie naliczona prowizja od kwoty uzyskanej za sprzedane produkty, odpowiednio:

5% przy wykupionym pakiecie podstawowym,

10% przy pakiecie darmowym.

Ponadto, platformy przetwarzające płatności pobierają swoją opłatę, niezależnie od Cezu i wykupionego pakietu.

Prowizja platformy Przelewy24 wynosi 1,9% od ceny kursu. Korzystając z płatności za pośrednictwem Przelewy24, wyrażasz zgodę na regulamin platformy Przelewy24 dostępny pod tym adresem.

Prowizja platformy Stripe wynosi 1,4 % + 1,00 PLN od ceny transakcji. Korzystając z płatności Stripe wyrażasz zgodę na regulamin platformy Stripe dostępny pod tym adresem.

Prowizja platformy PayU wynosi 2,3 % + 0,30 PLN od ceny transakcji. Korzystając z płatności PayU wyrażasz zgodę na regulamin platformy PayU dostępny pod tym adresem.

Zwroty studenckie

Jeśli instruktor korzysta z bramek płatności Cezu, studenci instruktora mają prawo do pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni od ich wstępnej rejestracji ” klasie”.

 

 1. Zawartość, licencje i uprawnienia

Zawartość

Treści na Stronach, w tym wszelkie informacje, oprogramowanie, technologia, dane, logo, znaki, projekty, tekst, grafika, obrazy, pliki audio i wideo, inne dane lub materiały lub treści chronione prawem autorskim, a także ich wybór i układ, są określane jako tutaj  „Treść”. Treści przesyłane, lub publikowane przez Użytkowników, niezależnie od tego, czy są Instruktorami, czy Uczniami, są dalej określane jako „Treści użytkownika”.

Treść użytkownika jest i pozostaje własnością użytkownika, a jedynym uprawnieniem Cezu do tej Treści użytkownika są ograniczone licencje przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania. Witryny oraz wszelkie Treści inne niż Treści użytkownika i całe oprogramowanie dostępne na Stronach lub używane do tworzenia i obsługi Witryn, są i pozostają własnością Cezu i są chronione na mocy Ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do których dostęp jest uzyskiwany w Witrynach, oraz wszelkie prawa do Witryn, takich Treści i tego oprogramowania są wyraźnie zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i znaki usługowe, zarejestrowane lub niezarejestrowane, a także nazwy produktów i firm lub logo, wyświetlane lub wymienione na Stronach, są własnością ich właścicieli. Nie wolno używać takich znaków bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaków. Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów lub innych informacji, nazwy handlowej, znaku towarowego, producenta, dostawcy lub w inny sposób nie stanowi ani nie sugeruje ich poparcia, sponsorowania lub rekomendacji przez Cezu.

Twoja zawartość użytkownika jest Twoją odpowiedzialnością. Cezu nie kontroluje ani nie monitoruje Treści użytkownika i jako taki nie gwarantuje w żaden sposób treści, wiarygodności, ważności, dokładności ani prawdziwości takich Treści użytkownika, w tym, ale nie wyłącznie, Treści prezentowanych w Kursach. Korzystając z Usług, możesz być narażony na Treści użytkownika, które uważasz za obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. Cezu nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie takich treści przed tobą ani żadnej odpowiedzialności za dostęp lub korzystanie z Treści użytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo. Mimo że nie jesteśmy do tego zobowiązani, mamy absolutne prawo do usuwania, wyświetlania lub edytowania bez uprzedzenia jakichkolwiek Treści użytkownika opublikowanych lub przechowywanych na Stronach, i możemy to zrobić w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie kopii i zastępowanie jakichkolwiek Treści użytkownika publikowanych lub przechowywanych na Stronach.

Ograniczona Licencja Cezu na korzystanie z Usług

Cezu udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na dostęp do Usług i korzystanie z nich w celach osobistych i komercyjnych. Ta licencja jest dla Ciebie osobista i nie może być przypisana ani podlicencjonowana innym osobom. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Cezu na piśmie, nie będziesz reprodukować, redystrybuować, sprzedawać, tworzyć prac pochodnych, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani dezasemblować Usług. Nie podejmiesz również żadnych środków, aby zakłócać lub uszkadzać Usługi. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane przez Cezu, są zastrzeżone.

 

Twoja Ograniczona Licencja Treści Użytkownika

Chociaż Cezu  nie rości sobie żadnych praw własności do Treści Użytkownika, potrzebujemy prawa do korzystania z Treści Użytkownika w zakresie niezbędnym do obsługi Witryn i świadczenia Usług, teraz i w przyszłości. Na przykład, gdy instruktor udostępnia materiały szkoleniowe swoim uczniom za pośrednictwem stron lub student komunikuje się z instruktorem na forum dyskusyjnym, Cezu potrzebuje licencji od tych użytkowników, aby wyświetlać ich odpowiednie treści na stronach, a także prawo do podlicencjonowania tę Treść użytkownika innym użytkownikom, aby mogli oglądać tę Treść użytkownika. Dlatego też, publikując lub rozpowszechniając Treści na Stronach lub za ich pośrednictwem, każdy Użytkownik udziela Cezu, jego spółkom zależnym i filiom niewyłącznej, wolnej od opłat, zbywalnej, ogólnoświatowej licencji i prawa do wyświetlania, publicznego wykonywania, reprodukowania, rozpowszechniania, publikowania, modyfikowania, dostosowywania, tworzenia prac pochodnych i w inny sposób korzystać z takich Treści Użytkownika, które przesyłasz, lub zamieszczasz na Stronach lub za pośrednictwem Usług, w sposób i dla celów, do których Witryny od czasu do czasu używają takich treści użytkownika. Czyniąc to, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem i kontroluje wszystkie prawa do Treści użytkownika, które publikuje lub w inny sposób dystrybuuje, i ma zgodne z prawem prawo do publikowania i rozpowszechniania tej Treści użytkownika, do lub za pośrednictwem Witryn, oraz korzystanie i publikowanie lub inne przekazywanie takich Treści użytkownika nie narusza niniejszych Warunków użytkowania i nie narusza żadnych praw ani nie powoduje obrażeń jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

Jeśli Treść Użytkownika jest przeznaczona do użytku przez innych Użytkowników, udzielasz nam i naszym podmiotom stowarzyszonym i podmiotom zależnym niewyłącznego, wolnego od opłat, zbywalnego prawa do udzielania podlicencji na Treści Użytkownika takim Użytkownikom w celu ich wykorzystania w związku z korzystaniem z nich Witryny, zgodnie z opisem w części zatytułowanej Ograniczona licencja treści dla użytkowników do Nauczania.

 

Ograniczona licencja na treści dla użytkowników

Cezu udziela Użytkownikom ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na dostęp do Witryn oraz do przeglądania, kopiowania i drukowania części Treści dostępnych dla Użytkowników na Stronach. W przypadku Studentów obejmuje to dostęp do kursów i treści w nich zawartych, za które zapłacili wszystkie wymagane opłaty. Taka licencja podlega niniejszym Warunkom użytkowania i jest uzależniona w szczególności od:

Użytkownicy mogą tylko przeglądać, kopiować i drukować takie części Treści na własny użytek osobisty;

Użytkownicy nie mogą modyfikować ani w inny sposób tworzyć dzieł pochodnych Witryn lub Treści, ani reprodukować, rozpowszechniać ani wyświetlać Witryn ani żadnej Treści (z wyjątkiem buforowania stron), z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania;

Użytkownicy nie mogą usuwać ani modyfikować żadnych informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżeniach, które zostały umieszczone w Treści;

Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych metod eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych

Użytkownicy nie mogą korzystać z Witryn lub Treści w sposób inny niż dla zamierzonych celów.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych powyżej, jakiekolwiek wykorzystanie jakiejkolwiek części Treści bez uprzedniej zgody jej właściciela jest surowo zabronione i spowoduje zakończenie udzielonej tutaj licencji, niniejszych Warunków użytkowania oraz dostępu do Witryn. Każde takie nieautoryzowane użycie może również naruszać obowiązujące przepisy prawa, w tym między innymi prawa autorskie i znaki towarowe. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, nic w niniejszych Warunkach Użytkowania nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji na prawa własności intelektualnej, czy to przez estoppel, implikacje czy w inny sposób. Osoba ucząca się może odwołać tę licencję w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec jakiegokolwiek Użytkownika za jakiekolwiek domniemane zakłócenie stosunków handlowych lub stosunków umownych, czynów niedozwolonych lub w inny sposób.

Użytkownicy oświadczają i gwarantują, że ich korzystanie z Witryn i Treści pozostanie zgodne z niniejszą licencją i nie naruszy  praw jakiejkolwiek innej strony ani nie naruszy żadnej umowy lub prawnego obowiązku wobec innych stron ani nie naruszy obowiązującego prawa. Aby poprosić o pozwolenie na korzystanie z Treści nie objętych niniejszą licencją, możesz skontaktować się z Cezu na adres podany w dolnej części niniejszych Warunków użytkowania. — kontakt@cezu.com.pl

 

Korzystanie z obszarów interaktywnych i witryn

Witryny mogą zawierać fora dyskusyjne, tablice ogłoszeń, usługi recenzji lub inne fora, na których Użytkownicy lub strony trzecie mogą zamieszczać treści, wiadomości, materiały, recenzje lub inne elementy na Stronach („Obszary interaktywne”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takich obszarów interaktywnych i korzysta z nich na własne ryzyko. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie treści przesyłane do dowolnych Obszarów interaktywnych są zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania i że są właścicielami lub kontrolują wszystkie prawa do tej zawartości i do niej. Wszelkie treści przesyłane do jakiegokolwiek publicznego obszaru Witryn są niepoufne i nie są zastrzeżone. Korzystając z dowolnych obszarów interaktywnych, zgadzasz się, że treść musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi , lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami oraz zgadzasz się nie publikować żadnych treści zawierających materiały zniesławiające, dyskryminujące, obsceniczne, nieprzyzwoite, obraźliwe, nękanie, gwałtowne, nienawistne, podżegające lub w inny sposób budzące sprzeciw. Wyraźnie zgadzasz się również nie zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać, przechowywać, tworzyć lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Witryn następujących elementów:

Wszelkie wiadomości, dane, informacje, tekst, muzyka, dźwięk, zdjęcia, grafika, kod lub inne materiały niezgodne z prawem, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, sprośne, sugestywne, nękające, grożące, naruszające prawa do prywatności lub reklamy obraźliwe, podżegające lub oszukańcze;

Treści, które stanowiłyby, zachęcały lub przekazywały instrukcje dotyczące przestępstw kryminalnych, naruszały prawa jakiejkolwiek strony lub w inny sposób tworzyłyby odpowiedzialność lub naruszały jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne lub międzynarodowe, które mogą naruszać jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inną własność intelektualną lub prawo własności jakiejkolwiek strony;

Treści podszywające się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób stowarzyszone, wywodzące się lub fałszywie przedstawiające powiązanie Użytkownika z osobą lub podmiotem;

Wszelkie narzędzia lub usługi, które importują treści z dowolnej platformy, która uniemożliwia takim usługom dostęp do swojej platformy w tym celu.

Niechciane promocje, kampanie polityczne, reklamy lub prośby;

Prywatne informacje osób trzecich, w tym, bez ograniczeń, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i numery kart kredytowych, chyba że ta osoba trzecia wyraźnie wyraziła zgodę na takie wykorzystanie i ujawnienie;

Wirusy, uszkodzone dane lub inne szkodliwe, destrukcyjne pliki;

Treść niezwiązana z tematem Obszarów Interaktywnych, w których publikowane są takie Treści, wyłącznie w ramach Cezu.

Treści, które według wyłącznej oceny Cezu są niepożądane lub, które ograniczają lub uniemożliwiają innym osobom korzystanie z Interaktywnych Obszarów lub Witryn lub które mogą narazić Cezu lub jego podmioty stowarzyszone lub Użytkowników na jakiekolwiek szkody lub odpowiedzialność jakiegokolwiek rodzaju.

 

Cezu ma politykę zerowej tolerancji wobec niechcianych wiadomości e-mail lub wiadomości, powszechnie określanych jako „spam”. Użytkownicy nie mogą generalnie wykorzystywać Obszarów interaktywnych lub Witryn do wysyłania wiadomości komercyjnych lub innych do stron trzecich, w obrębie Witryn lub poza nimi, jeśli wiadomości te nie są pozyskiwane, autoryzowane lub przyjmowane przez stronę trzecią i przy użyciu Witryny, Użytkownicy muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów mających zastosowanie w dowolnej jurysdykcji, spamu i praktyk marketingowych oraz wszelkich obowiązujących wytycznych stowarzyszeń marketingowych dotyczących praktyk etycznego marketingu.

Każde użycie Obszarów interaktywnych lub innych części Witryn z naruszeniem powyższych postanowień narusza niniejsze Warunki użytkowania i może skutkować między innymi zakończeniem lub zawieszeniem praw użytkownika do korzystania z Obszarów interaktywnych i / lub Witryn. Jeśli uważasz, że twoja własna zawartość użytkownika narusza jakiekolwiek prawo lub przepisy, jest niedokładna lub stwarza jakiekolwiek ryzyko dla jakiejkolwiek osoby trzeciej, Twoim obowiązkiem jest podjęcie wszelkich kroków naprawczych, które uznasz za konieczne. Jeśli uważasz, że Treść jakiejkolwiek strony trzeciej lub jakiejkolwiek Treści dającej się nauczyć narusza jakiekolwiek prawa lub przepisy, w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie, powinieneś zgłosić to do Cezu zgodnie z procedurami, które utrzymujemy w ramach naszych zasad własności intelektualnej określonych w dziale zatytułowanym Własność intelektualna.

 

 1. Własność intelektualna

Witryny i ich cała zawartość, funkcje (w tym między innymi wszelkie informacje, oprogramowanie, tekst, ekrany, obrazy, wideo i audio oraz ich projekt, wybór i układ) są własnością Cezu, jej licencjodawców lub innych dostawców takich materiałów i są chronieni przez prawo polskie i międzynarodowe prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej lub prawa własności.

Użytkownicy nie mogą angażować się w jakąkolwiek działalność na Stronach lub za ich pośrednictwem, w tym przekazywanie lub korzystanie z Treści użytkownika, która narusza lub w inny sposób czyni nieuprawnione korzystanie z praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej innej osoby lub praw własności. Będziemy odpowiadać na uzasadnione żądania złożone zgodnie z ustawą o ograniczeniu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich online ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa znaków towarowych i zachowujemy prawo do usuwania Treści ze Stron, które naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich po zawiadomieniu właściciela takiej własności intelektualnej lub ich przedstawiciela. Należy pamiętać, że fałszywe oświadczenie o naruszeniu może skutkować odpowiedzialnością za szkody pieniężne i że Cezu zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania  od każdej strony, która złoży zawiadomienie o naruszeniu lub zawiadomieniu kontradyktoryjnym z naruszeniem prawa. Skonsultuj się z prawnikiem przed podjęciem jakichkolwiek działań zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub egzekwowaniem znaku towarowego lub innych praw własności intelektualnej.

Wszelkie zawiadomienia o naruszeniu roszczenia i prośbie o usunięcie oraz wszelkie powiadomienia o nich, których wymagania są wymienione poniżej, należy przesłać wyznaczonemu agentowi Cezu pocztą fizyczną lub elektroniczną na adres:

E-mail: kontakt@cezu.com.pl

Proszę używać powyższego adresu do przesyłania powiadomień przedstawionych w niniejszej części dotyczącej własności intelektualnej. Wszelka inna korespondencja dotycząca Cezu, działania Witryn lub jakiejkolwiek innej sprawy powinna być wysłana na E-mail: kontakt@cezu.com.pl

 

Zawiadomienie o zgłoszonym naruszeniu

Jeśli w dobrej wierze uważasz, że jakakolwiek treść została wykorzystana w sposób naruszający prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, możesz wysłać na zawiadomienie o naruszeniu, zawierające następujące informacje:

Fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;

Opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które według Ciebie zostało naruszone;

Opis miejsca, w którym materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie, znajduje się na Stronach, najłatwiejszym sposobem jest podanie nam adresów URL prowadzących bezpośrednio do Treści rzekomo naruszających prawa;

Twój adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail;

Oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;

Oświadczenie złożone pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

W przypadku roszczeń z tytułu naruszenia znaku towarowego, wyślij zawiadomienie do Wyznaczonego Agenta Cezu, zawierające poprzednie informacje dotyczące twojego znaku towarowego lub znaku usługowego, w tym znak, numer rejestracyjny, jeśli dotyczy, podstawę do Twojego roszczenia do znaku towarowego, jurysdykcję, w której rościsz sobie prawa do znaku towarowego, oraz klasa towarów lub usług oraz towarzyszący im opis, dla którego dochodzi się praw do znaków towarowych. Pamiętaj, że kopia Twojego zawiadomienia zostanie wysłana do strony, która opublikowała treść zgłoszoną jako naruszenie.

Powiadomienie przeciwne

Jeśli usuniemy Twoje Treści w odpowiedzi na Zawiadomienie o domniemanym naruszeniu, powiadomimy Cię i zaproponujemy dostarczenie Ci kopii takiego zawiadomienia. Jeśli uważasz, że Twoja Treść została błędnie usunięta z powodu błędu lub błędnej identyfikacji Treści, możesz przesłać Wyznaczone Powiadomienie do naszego Wyznaczonego Agenta, który zawiera następujące informacje:

Twój fizyczny lub elektroniczny podpis;

Identyfikacja treści, która została usunięta lub do której dostęp został wyłączony, oraz lokalizacja, w której Treść  pojawiła się przed jej usunięciem lub dostęp do niej został wyłączony;

Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że masz w dobrej wierze przekonanie, że Treść została usunięta lub wyłączona w wyniku błędu lub błędnej identyfikacji Treści, która ma zostać usunięta lub wyłączona;

Twoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail oraz oświadczenie, że zgadzasz się na jurysdykcję Sądu Okręgowego dla okręgu sądowego, w którym znajduje się twój adres, lub jeśli twój adres znajduje się poza Polską, dla każdej dzielnicy sądowej, w której można znaleźć Cezu, oraz że przyjmiesz obsługę procesu od strony, która złożyła Zawiadomienie o naruszeniu.

Po otrzymaniu skutecznego zawiadomienia przeciwnego, Nauczyciel niezwłocznie przekaże go stronie raportującej. Jeśli strona zgłaszająca nie powiadomi Nauczyciela w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych, że złożyła powództwo o nakaz sądowy, aby powstrzymać Cię od angażowania się w działalność rzekomo naruszającą, Cezu rozważy, według naszego wyłącznego uznania, przywrócenie uprawnionych Treści do Witryny.

Naszą zasadą jest usunięcie wszelkich Treści użytkownika zamieszczonych na Stronach przez dowolnego Użytkownika, dla którego Cezu otrzymał i działał na więcej niż dwóch żądaniach usunięcia. Cezu ma jednak prawo do wyłączenia dowolnego konta użytkownika i / lub dostępu do Witryn lub Usług po otrzymaniu pojedynczego Powiadomienia o naruszeniu roszczenia lub według uznania Cezu.

 1. Komunikacja z osobami trzecimi

Cezu zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie komunikaty kierowane do Ciebie od osób trzecich bezpośrednio lub pośrednio w związku z Witrynami, które możesz otrzymać, oraz wszelkimi działaniami, które możesz podjąć lub powstrzymać się od nich w wyniku takiej komunikacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę i weryfikację tożsamości i wiarygodności źródła i treści wszelkich takich komunikatów osób trzecich. Cezu nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację i nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji dotyczących tożsamości lub wiarygodności źródła lub treści jakiejkolwiek takiej komunikacji osób trzecich.

Linki do innych witryn

Witryny i zamieszczone Treści użytkownika mogą zawierać linki do stron internetowych osób trzecich („Witryny osób trzecich”) oraz treści stron trzecich („Treści osób trzecich”) jako usługi dla osób zainteresowanych tymi informacjami. Cezu może mieć także relacje z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy obsługują pewne funkcje Witryn. Korzystanie z linków do witryn osób trzecich i wszelkich treści stron trzecich lub usług świadczonych na tych stronach lub w witrynach stron trzecich odbywa się na własne ryzyko. Cezu nie monitoruje ani nie sprawuje żadnej kontroli i nie zgłasza żadnych roszczeń ani oświadczeń dotyczących treści stron trzecich lub witryn osób trzecich i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za przeglądanie zmian lub aktualizacji lub jakości, treści, zasad, charakteru lub niezawodności, Treści osób trzecich, witryny osób trzecich lub strony internetowe łączące się z Witrynami. Po opuszczeniu Witryn nasze warunki i zasady przestają obowiązywać. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dowolnej Strony Osób Trzecich, i powinieneś przeprowadzić wszelkie dochodzenie, jakie uznasz za konieczne lub właściwe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji z jakąkolwiek stroną trzecią.

 

 1. Rejestracja

Aby korzystać z niektórych Usług, w tym zapewniać kursy lub uzyskiwać do nich dostęp, należy zarejestrować się i uzyskać konto chronione hasłem. Zgadzasz się podać dokładne i pełne informacje podczas rejestracji i przez cały czas po tym. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta, nazwy użytkownika i hasła oraz za wszelkie działania z tym związane. Jeśli podejrzewasz, że Twoje konto zostało naruszone lub zostało użyte bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami pod adresem E-mail: kontakt@cezu.com.pl i niezwłocznie podejmij kroki w celu zabezpieczenia konta.

W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, Nauczyciel nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania powyższych wymagań lub w wyniku użycia lub niewłaściwego użycia konta, z twoją wiedzą lub bez niej. W przypadkach, w których upoważniłeś lub zarejestrowałeś inną osobę, w tym małoletnie dzieci poniżej 18 roku życia, do korzystania z konta, jesteś w pełni odpowiedzialny za postępowanie online takiej osoby, kontrolując dostęp tej osoby do Witryn i Usług oraz korzystanie z nich, oraz konsekwencje jakiegokolwiek nadużycia przez tę osobę.

 1. Błędy i poprawki

Cezu nie gwarantuje, że Witryny lub jakiekolwiek usługi oferowane za pośrednictwem Witryn będą wolne od błędów lub w inny sposób wiarygodne, wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów, lub że wady zostaną usunięte lub że będą zawsze dostępne. Cezu może dokonywać ulepszeń i / lub zmian w Witrynach oraz ich funkcjach i funkcjach w dowolnym momencie, a także podejmie uzasadnione handlowo wysiłki, aby uniknąć zakłócania godzin szczytu, chociaż mogą wystąpić pewne przestoje. Skontaktuj się z poszczególnymi Instruktorami bezpośrednio, aby zgłosić błędy w ich treściach.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Witryn oraz wszelkich usług lub materiałów, które udostępniamy na Stronach, według naszego wyłącznego uznania bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu całość lub część Witryn jest niedostępna w dowolnym momencie lub na dowolny okres. Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Witryn lub całych Witryn do Użytkowników.

 

 1. Założenie ryzyka

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z Witryn jest zgodne z obowiązującym prawem i nie narusza praw osób trzecich, w tym między innymi praw własności intelektualnej. Przyjmujesz na siebie wszelką odpowiedzialność za wszelkie  roszczenia, pozwy lub skargi wniesione przeciwko tobie, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkie szkody związane z korzystaniem z Witryn.

ZRZECZENIE SIĘ

Rozumiesz, że nie możemy i nie gwarantujemy , że pliki dostępne do pobrania z Internetu lub Witryn będą wolne od wirusów lub innego destrukcyjnego kodu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wdrożenie odpowiednich procedur i punktów kontrolnych w celu spełnienia określonych wymagań dotyczących ochrony antywirusowej i dokładności wprowadzania i wprowadzania danych, a także za utrzymywanie środków zewnętrznych w stosunku do Witryn w celu rekonstrukcji utraconych danych. NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE STRATY LUB USZKODZENIA POWODOWANE PRZEZ ROZPOWSZECHNIANY ATAK, WIRUSY LUB INNE TECHNOLOGICZNIE SZKODLIWE MATERIAŁY, KTÓRE MOGĄ ZAKAŻAĆ WYPOSAŻENIE KOMPUTERA, PROGRAMY KOMPUTEROWE, DANE LUB INNE MATERIAŁY WŁASNE ZE WZGLĘDU NA UŻYWANIE STRON LUB JAKIEKOLWIEK USŁUGI LUB POZYCJE OTRZYMANE PRZEZ WITRYNY LUB DO POBRANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW ZOSTAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TO, LUB NA JAKICHKOLWIEK POWIĄZANYCH Z NAMI.

STRONY, USŁUGI, KURSY I TREŚCI SĄ DOSTARCZANE W PODSTAWIE „W STANIE, W JAKIM SĄ, JAKO DOSTĘPNE”. NAUCZYCIEL WYRAŹNIE NIE UDZIELA WSZYSTKICH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NARUSZENIA. NAUCZYCIEL NIE MA OBOWIĄZKU DO PRZESIEWANIA LUB MONITOROWANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI I NIE GWARANTUJE, ŻE JAKIEKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNE NA STRONACH ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB ODPOWIEDNIE DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW. NAUCZYCIEL  ODRZUCA WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ, SZKODY, ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I / LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK WYNIKAJĄCE Z, WYNIKAJĄCE LUB W DOWOLNY SPOSÓB ZWIĄZANE Z (A) JAKIMKOLWIEK BŁĘDAMI LUB POMINIĘCIAMI Z SERWISÓW, USŁUG LUB KURSÓW WŁĄCZNIE, ALE NIE OGRANICZONE DO, FUNKCJONALNOŚCI TECHNICZNEJ LUB NIEŚCISŁOŚCI; (B) KOMUNIKACJA OSÓB TRZECICH; (C) JAKIEKOLWIEK ZAWARTOŚĆ OSÓB TRZECICH ISTNIEJĄ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO DOSTĘPNE PRZEZ LINKI NA STRONACH, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO ŻADNYCH BŁĘDÓW Z NICH; (D) NIEDOSTĘPNOŚĆ STRON, USŁUG, KURSÓW LUB JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI; (E) KORZYSTANIE Z WITRYN; ORAZ (F) KORZYSTANIE Z JAKIEGOKOLWIEK SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA W ZWIĄZKU ZE STRONAMI.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO W RAMACH PRAWA WŁAŚCIWEGO, NAUCZYCIELI, JEJ PREZYDENCI, DYREKTORZY, PRACOWNICY, AGENCI, LICENCJODAWCY, DOSTAWCY I WSZELKIE OSOBY TRZECIE DOSTARCZAJĄCE DO STRON NIE MOGĄ BYĆ ODPOWIEDZIALNE ZA ŻADNE STRATY, SZKODY, ROSZCZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCEGO Z KORZYSTANIA Z WITRYN, USŁUG, KURSÓW, JAKICHKOLWIEK FAKTÓW LUB OPINII, KTÓRYCH POWINNY BYĆ, TREŚĆ LUB NA JAKIEKOLWIEK KOMUNIKATY OSÓB TRZECICH. DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO W RAMACH PRAWA WŁAŚCIWEGO, NAUCZYCIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, PUNKTYWNE LUB WTÓRNE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK W JAKIMKOLWIEK SPOSOBIE WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM Z UŻYCIEM LUB NIEMOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA LUB DOSTĘPU DO WITRYN, USŁUG, KURSÓW, TREŚCI LUB JAKICHKOLWIEK KOMUNIKACJI Z OSOBAMI TRZECIM. W ZAKRESIE MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOPUSZCZALNEGO W RAMACH PRAWA WŁAŚCIWEGO, NAUCZYCIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRONĘ WOBEC ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z POŁĄCZENIA Z TWOIM KORZYSTANIEM Z SERWISÓW, USŁUG LUB KURSÓW, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH. W ZAKRESIE POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST ZABRONIONE LUB NIEPOWODZIŁO SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU, WYŁĄCZNE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI DLA SZKODY NIE PRZEKRACZAJĄ KWOT ZAPŁACONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA SZCZEGÓLNE (12) MIESIĄCE OŚWIADCZONE PRZEZ PAŃSTWA ROSZCZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE.

 1. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć i nieszkodzić Cezu, jego obecnych i przyszłych, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców informacji na Witryny przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, szkodami i kosztami , w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wynikające z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika lub wynikające z lub związane z korzystaniem lub niewłaściwym użytkowaniem Witryn (w tym, bez ograniczeń, korzystanie z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, innych zasad Nauczania, oraz prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej).

 

 

 1. Prawa osób trzecich

Sekcje zatytułowane Wyłączenie odpowiedzialności, ograniczenie odpowiedzialności i odszkodowanie są wyłącznie na rzecz Cezu i jego obecnych i przyszłych urzędników, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców, dostawców i wszelkich zewnętrznych dostawców Stron. Każda z tych osób lub podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te przepisy bezpośrednio przeciwko tobie we własnym imieniu. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie, nic wyraźnego lub dorozumianego w niniejszych Warunkach Użytkowania nie jest zamierzone lub dorozumiane w celu nadania, i nic tutaj nie przyznaje żadnych praw, zadośćuczynień, zobowiązań ani zobowiązań jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi. Użytkownik nie może scedować swoich praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody Cezu.

 1. Bezprawna działalność; Zakończenie dostępu

Cezu zastrzega sobie prawo do rozpatrywania skarg lub zgłaszania naruszeń niniejszych Warunków użytkowania i do podejmowania wszelkich działań, które uzna za stosowne, w tym, ale nie wyłącznie, zgłaszania wszelkich podejrzanych działań niezgodnych z prawem do organów ścigania, organów regulacyjnych lub innych stron trzecich oraz ujawniania wszelkich informacji niezbędnych  lub odpowiednich dla takich osób lub podmiotów dotyczących Użytkowników, kont użytkowników, adresów e-mail, historii użytkowania, opublikowanych materiałów, adresów IP i informacji o ruchu internetowym.  Cezu może przerwać udział dowolnego użytkownika lub użytkownika w witrynach i usługach w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez powodu. Gdy Cezu  zamknie konto użytkownika, treść tego użytkownika wkrótce pojawi się na Witrynach, z wyjątkiem Treści użytkownika przesłanych na nasze forum lub komentarzy na naszym blogu, które mogą pozostać na Stronach po zakończeniu. Możemy również zachować archiwalną kopię Treści Użytkownika po rozwiązaniu umowy, a Ty niniejszym udzielasz nam niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej licencji na utrzymanie takiej kopii archiwalnej w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi odpowiednimi prawami i przepisami oraz dla naszych wewnętrznych celów biznesowych.

Bez ograniczania powyższego,  Cezu będzie w pełni współpracować z wszelkimi organami ścigania lub nakazem sądowym, żądając lub nakazując nam ujawnienie tożsamości lub innych informacji każdego, kto publikuje jakiekolwiek materiały na lub za pośrednictwem Witryn. UŻYWAJĄ PAŃSTWO I UCHWALAJĄ NIEPOŻĄDANE DANE I ICH PODMIOTY, LICENCJE  DOSTAWCÓW USŁUG, Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ JAKIEKOLWIEK PONIŻSZE STRONY W CZASIE LUB W WYNIKU JEGO DOCHODZENIA I Z JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W WYNIKU DOCHODZENIA PRZEZ WSZYSTKIE TAKIE STRONY LUB ORGANY WYKONAWCZE PRAWA.

Jednakże nie zobowiązujemy się do przeglądania treści treści Użytkownika przed ich opublikowaniem na Stronach i nie możemy zapewnić szybkiego usunięcia niepożądanych materiałów po ich opublikowaniu. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania dotyczące transmisji, komunikacji lub treści dostarczanych przez dowolnego Użytkownika lub stronę trzecią. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec nikogo za wykonanie lub niewykonanie opisanych tutaj działań.

 

 1. Środki zaradcze w przypadku naruszeń

Cezu zastrzega sobie prawo do szukania wszelkich środków prawnych dostępnych w ramach prawa i słuszności za naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, w tym między innymi prawa do blokowania dostępu z określonego adresu IP lub innego identyfikatora użytkownika do Witryn.

16.

Cezu może powiadamiać Użytkowników o istotnych informacjach dotyczących Witryn i Usług w jeden z następujących sposobów: (a) wysyłając Użytkownikom e-mail do informacji kontaktowych podanych podczas rejestracji konta, (b) publikując zawiadomienie w obszarach Witryn na pulpicie nawigacyjnym, oraz (c) zamieszczając ogłoszenie w innych miejscach na Stronie w obszarze odpowiednim do powiadomienia. Obowiązkiem każdego użytkownika jest okresowe przeglądanie Witryn pod kątem takich powiadomień.

Z zastrzeżeniem Polityki Prywatności, jeśli wyślesz do Cezu  lub opublikujesz na Stronach w dowolnym obszarze publicznym jakiekolwiek referencje, techniki, sugestie, przepływy pracy lub know-how („Zgłoszenia użytkownika”), w jakimkolwiek celu, w tym w celu opracowania, produkcji, i / lub marketingu lub produktu lub usługi zawierające takie informacje, potwierdzasz, że Cezu  może korzystać z takich Zgłoszeń użytkownika bez potwierdzenia lub odszkodowania dla Ciebie, a Ty zrzekasz się wszelkich roszczeń dotyczących własności lub odszkodowania lub innych praw, które możesz mieć w związku z Twoimi Zgłoszeniami Użytkownika. Aktywnie przeglądamy zgłoszenia użytkowników pod kątem nowych pomysłów. Jeśli chcesz zachować jakiekolwiek zainteresowanie, które możesz mieć w swoich Zgłoszeniach użytkowników, nie powinieneś zamieszczać ich na Stronach ani wysyłać do nas.

 

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja; Spory i arbitraż

Niniejsze Warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem wewnętrznym Polski . Wszelkie działania wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub odnoszące się do nich będą składane wyłącznie w odpowiednich sądach znajdujących się na terenie Polski, a użytkownik niniejszym wyraża zgodę i poddaje się wyłącznej jurysdykcji osobistej takich sądów w celu wniesienia skargi na takie działanie.

Wszelkie spory, kontrowersje, postępowania lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, dowolnymi zasadami Cezu lub Stronami i / lub Usługami, w związku z umową, czynem niedozwolonym, wspólnym lub ustawowym prawo, kapitał własny lub w inny sposób (łącznie „Spór”) będzie rozwiązany poprzez wiążące poufne postępowanie arbitrażowe  zgodnie z jego Opcjonalnymi przyspieszonymi procedurami arbitrażowymi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie. Arbitraż zostanie przeprowadzony w Krakowie/Polska, chyba że Ty i Cezu uzgodnią inaczej. Każdy wyrok w sprawie orzeczenia wydanego przez arbitra może zostać wydany w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Żadne z postanowień niniejszej sekcji nie może być uważane za uniemożliwiające Nauczycielowi uzyskanie sądowego lub innego sprawiedliwego zadośćuczynienia od sądów, jeśli jest to konieczne, aby zapobiec faktycznemu lub zagrożonemu naruszeniu, sprzeniewierzeniu, rozmyciu lub naruszeniu naszego bezpieczeństwa danych, praw własności intelektualnej lub innych praw własności.

TY I NAUCZYCIEL, KAŻDY ZGADZA SIĘ ZRZEKAĆ SWOJEGO PRAWA DO PRZEPROWADZANIA PRÓB PRZEZ JURY I JAKIEKOLWIEK POSTANOWIENIA W CELU ROZWIĄZANIA LUB POŚWIADCZENIA , BĘDĄ PROWADZONE WYŁĄCZNIE NA INDYWIDUALNEJ PODSTAWIE, I ŻE NIE BĘDZIESZ SZUKAĆ JAKIEJKOLWIEK  SPORÓW, PRZEDSTAWIENIE PRZEDSTAWICIELA, DZIAŁANIE ZBIOROWE, DZIAŁANIE GENERALNE PRYWATNEGO UPRAWNIENIA LUB WSZELKIE POSTĘPOWANIE, W KTÓRYCH DZIAŁASZ LUB PROPONUJESZ DZIAŁAĆ W REPREZENTACYJNEJ ZDOLNOŚCI. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ŻADNE POSTĘPOWANIE NIE ZOSTANIE POŁĄCZONE, SKONSOLIDOWANE LUB POŁĄCZONE Z INNYM POSTĘPOWANIEM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODNOŚCI UCZĄCYCH SIĘ I WSZYSTKICH STRON NA WSZELKIE TAKIE POSTĘPOWANIE.

Ograniczenie czasu składania roszczeń

WSZELKIE PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB ROSZCZENIA, KTÓRE MOŻESZ WYSTĄPIĆ LUB ODNOSIĆ SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB MIEJSCA, KTÓRE MUSZĄ BYĆ ROZPOCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU PO SPORZĄDZENIU PRZYCZYNY DZIAŁANIA,  LUB ROSZCZENIA .

Wszelkie pytania dotyczące cen, skarg lub zapytań dotyczących urządzeń Cezu należy kierować do naszego agenta w celu zawiadomienia i wysłać pocztą certyfikowaną. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje kontaktowe naszego agenta, wyślij zapytanie na adres E-mail kontakt@cezu.com.pl

 1. Prywatność

Korzystanie z Witryn podlega naszej Polityce prywatności.

 1. Całość umowy; Rozdzielność postanowień; Bez zrzeczenia się

Niniejsze Warunki użytkowania zawierają przez odniesienie wszelkie powiadomienia zawarte na Stronach, w tym w Polityce prywatności, i stanowią całość umowy dotyczącej dostępu do Witryn, Usług, Kursów i Treści oraz korzystania z nich. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwy pod kątem właściwej jurysdykcji, postanowienie to zostanie uznane za oderwane od pozostałych postanowień i nie będzie miało wpływu na ich ważność i wykonalność. Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia nie będzie ważne, chyba że na piśmie podpisane przez strony. Jakiekolwiek zaniechanie egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego w ramach niniejszej umowy nie będzie działało jako zrzeczenie się prawa do egzekwowania takiego prawa lub środka zaradczego w przyszłości lub jakiegokolwiek innego prawa lub środka zaradczego.

 1. Zmiany w warunkach użytkowania

Cezu może przeglądać i aktualizować niniejsze Warunki Korzystania w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania i Twoim obowiązkiem jest być na bieżąco z tymi zmianami. Wszystkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu i dotyczą całego dostępu do Witryn i korzystania z nich. Dalsze korzystanie z Witryn po opublikowaniu zmienionych Warunków użytkowania oznacza, że ​​akceptujesz zmiany, które są dla Ciebie wiążące, dlatego okresowo sprawdzaj tę stronę internetową w poszukiwaniu aktualizacji.

 1. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, Witryn lub Usług, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

kontakt@cezu.com.pl